MEGASLIZOUN HLEDÁ SLIME STAR

Megaslizoun našel svoje SLIME STARS!

Podívejte se na vítězná videa.

 1. místo @atarithetoller – telefon iPhone Xr
 2. místo @sunny.world.cz – tablet Samsung
 3. místo @marry.slimey – sluchátka Airpods

 

Oficiální pravidla instagramové soutěže MEGASLIZOUN HLEDÁ SLIME STAR a souhlas se zpracováním osobních údajů.

PARTNERY SOUTĚŽE JSOU: knihkupectví Luxor, Papírnictví McPen, párty prodej Tarra.

Pořadatel a organizátor soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Bubble Factory s.r.o. IČO: 24852708, Školní náměstí 39/33, 289 22 Lysá nad Labem. Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen „síť Instagram“).
 2. Ambasadorem soutěže je youtuberka TERYSA.

Místo a doba trvání soutěže

 1. Soutěž probíhá prostřednictvím aplikace sítě Instagram na území České republiky i mimo něj.
 2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 2.12.2019 do 10.2.2020.
 3. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne 21.2.2020 v obchodním centru Bondy v Mladé Boleslavi.

Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Dále osoba mladší 15 let pouze se souhlasem zákonných zástupců s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – odběratele instagramové stránky “megaslizoun” (@megaslizoun) platí (mimo jiné) následující pravidla:

 1. Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Instagram a být odběratelem instagramové stránky “ Megaslizoun ” (@megaslizoun).
 2. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu.
 3. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.  Fotografie, videa, texty nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže, (dále společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že:

 1. Je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;
 2. Má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
 3. Má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Instagram.  Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže zúčastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.
 4. Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití veškerého vloženého materiálu pro marketingové potřeby organizátora soutěže. Soutěžící souhlasí s publikováním vloženého materiálu v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen na sociálních sítích a webech organizátora soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních aktivit organizátora. Licence k užití vložených matriálů se organizátorovi poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci dle autorského zákona.
 5. Souhlasí se zveřejněním svého instagramového jména v případě výhry.

Průběh soutěže

 1. Souhlas se svou účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící označením svého vloženého obsahu unikátním hashtagem #MEGASLIZOUNSLIMESTAR .
 2. Soutěž je určena výhradně pro odběratele instagramové stránky “ Megaslizoun ” (@megaslizoun).
 3. Soutěžící musí mít svůj profil v síti Instagram nastavený jako veřejný.
 4. Soutěžící musí sdílet soutěžní post ze stránky @megaslizoun na svém profilu, minimálně v tzv. stories.
 5. Soutěžící nahrávají na síť Instagram příspěvky v podobě videí, počet videí na jednoho soutěžícího není omezen.
 6. Video musí být vloženo formou Insta postu.
 7. Video musí být označeno unikátním hashtagem #MEGASLIZOUNSLIMESTAR .
 8. Video musí být označeno adresou instagramového profilu @megaslizoun.
 9. Účastník soutěže musí být fanoušek – sledující stránky @megaslizoun.
 10. Úsoutěže mají za úkol vyrobit a natočit co možná nejzajímavější, nejkreativnější a nejoriginálnější video se slizem vyrobeným z produktů Megaslizoun.
 11. Použité produkty musí být ve videu vidět, nebo být minimálně jednou ukázány. Na výrobu slizu je nutné použít minimálně 3 produkty značky Megaslizoun, s tím, že povinnou složkou je vždy lepidlo značky Megaslizoun dle vlastního výběru.

Vyhodnocení soutěže

 1. Po ukončení soutěže vybere pořadatel nejlepší video, které bude vítězné a bude oceněno první cenou. Následně vybere druhé a třetí místo, které bude rovněž ceněné. Hodnocení bude prováděno anonymně během neveřejného jednání. pořadatel bude hodnotit obsah videa, jeho originalitu, stylizační práci, kompozici, technické zpracování atd.
 2. Po ukončení soutěže vybere ambasadorka soutěže tři nejlepší videa, které budou ocenění čtvrtou, pátou a šestou cenou. Hodnocení bude prováděno anonymně během neveřejného jednání. Ambasadorka bude hodnotit obsah videa, jeho originalitu, stylizační práci, kompozici, technické zpracování atd.

Výhra v soutěži a její oznámení

Výhry  v soutěži jsou:

1. cena Apple Iphone Xr

2. cena Tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi

3. cena Apple Airpods

4. – 6. cena večeře s ambasadorkou soutěže youtuberkou Terysou. Večeře se uskuteční dne 21.2.2020 v Mladé Boleslavi.

 1. Neveřejné vyhodnocení soutěže proběhne 15.2.2020.
 2. Výherce bude kontaktován prostřednictvím sítě Instagram formou zprávy.
 3. Veřejné oznámení výherců a slavnostní předání cen proběhne 21.2.2020 v obchodním centru Bondy v Mladé Boleslavi.

Předání výhry

 1. Výherce bude kontaktován prostřednictvím sítě Instagram nebo telefonicky a pozván na slavnostní předání do Mladé Boleslavi.
 2. V případě třetího neúspěšného pokusu o spojení s výhercem výhra v soutěži propadá a bude vybrán náhradní výherce.
 3. V případě úspěšného navázání kontaktu proběhne domluva na způsobu předání výhry, a to osobním odběrem  na slavnostním předání v Bondy Centru v Mladé Boleslavi 21.2.2020. Pokud se výherce nebude moci dostavit bude výhra odeslána na doručovací adresu výherce do 1.3.2020 prostřednictvím kurýrní společnosti.
 4. V případě výhry osoby mladší 15ti let bude výhra předána nebo odeslána zákonnému zástupci oproti podpisu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel

 1. Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je pořadatel.
 2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.
 3. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.
 4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů jako jména, příjmení, telefonního čísla, emailové adresy, instagramového účtu, obce, v níž má bydliště, pro případ zaslání výhry a dále souhlas s uveřejněním svého výherního příspěvku ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách společnosti Bubble Factory s.r.o.., facebookových stránkách a instagramovém profilu megaslizoun.

Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výhry.
 3. Pořadatel neručí́ za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Instagram) ani za jednání třetích osob na sociální síti Instagram či jinde na internetu.
 4. Pořadatel neručí za změny a omezení ze strany sociální sítě Instagram, které by mohly narušit průběh či vyhodnocení soutěže.
 5. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).
 6. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
 7. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 8. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Instagram.
 9. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 10. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese www.megabublina.cz. V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email info@bubblefactory.cz.